KHAS Üniversitesi  Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Çetin’in, ‘İçten İçe’; Mimarlıkta ‘İç’ Meselesinin Ekonomi-Politik Serüveni başlıklı yeni kitabı çıktı. Mimarlıkla iç mimarlığın ayrışma sürecini ele alan Nika Yayınevi’nden çıkan kitap, bu ayrışmanın tarihsel kökenlerini, nirengi noktalarını ve dayanaklarını ortaya koymayı amaçlıyor. Kitap, mimarlık alanının iç mimarlığı nasıl algılayageldiğini, bu çoğu kez küçümseyici algılayışın tarihte yavaşça nasıl ortaya çıktığını esasen politik bir okuma üzerinden inceliyor.

  Bütün bir meslek camiâsının kitlesel olarak böylesi bir hikâyeye bunca zaman nasıl kolayca inandırıldığının üzerindeki perdeleri kaldırmaya girişen kitapta, vaktiyle mimarların uhdesinde olan iç mimarlığın, bugün ayrı bir disiplin haline gelişinde etkili olan ekonomik ve politik gelişmelerin tarihi, farklı disiplinlerle bağlantılar kurarak inceleniyor. İnsanlığın yeryüzünde varoluşu, insanlığın biyolojik evrimi, yerleşme tarihi, teknoloji, sanat, ekonomi ve siyaset tarihi gibi alanlarla ilişkilendirilen mimarlık ve iç mimarlık arasındaki ayrışma sürecinin ele alındığı bu kitapta, kutuplaşmanın ulaştığı boyut savaş kuramlarıyla ilişkilendirilerek de açıklanmaya çalışılıyor. Yine, medya ve teknolojinin bu kutuplaşmada ve bu yarılmanın kamuoyundaki algısının şekillendirilmesinde oynadığı roller analiz ediliyor. Ayrıca mimarlık teorisini yönlendiren felsefi akımların bu küresel politik ajandaya nasıl hizmet ettiği, bunun mimar ve iç mimarların gündelik pratiklerine, mesleki örgütlenmelerine, eğitim sistemlerine ve kurumsallaşmasına nasıl yansıdığı inceleniyor.

  Son bölümlerde, “İç mimar mısın, dış mı?” sorusu üzerinden karikatürize edilme eğilimine maruz bırakılan iç mimarlık alanının geçirdiği bu tarihsel süreçte, vaktiyle bir bütün olan mimarlık-iç mimarlık çiftinin dış etkenlerle yıkılmaya ve düşmanlaşmaya doğru sürüklenen kadim birlikteliği, bir anlamda öyküleştirilerek de ele alınan kitap bu ayrışmanın geleceğine dair olası senaryo önerileri ile sonlanıyor.